ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร


ข่าวตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม สตน.ทหาร

ผอ.สตน.ทหาร และคณะเดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๓ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.ม. เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย.๖๐

รอง ผอ.สตน.ทหาร และคณะ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๒ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.ด. เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๖๐

ผอ.สตน.ทหาร และคณะเดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๑ นทพ. และ สนภ.๕ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ฉ.ช. และ จว.น.ม. เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ย.๖๐

๓ พ.ย.๖๐ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันติธำรง อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย ๖๐ ปี

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ สตน.ทหาร

Administrator