ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๑
ผอ.สตน.ทหาร และข้าราชการ สตน.ทหาร เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีสักการะพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หน้าแท่นพระรูปฯ อาคาร ๕ ชั้น ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สตน.ทหาร ครบรอบ ปีที่ ๒๘
ข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก ผอ.สตน.ทหาร, รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ) และ รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร) ณ สน.ผอ.สตน.ทหาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐

Administrator