ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๑๙ ต.ค.๖๑ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร ชั้น ๒
๑ ต.ค.๖๑ พิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ท. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ผอ.สตน.ทหาร (ท่านเก่า)
และ พล.ต. นิพนธ์ พินสุวรรณ์ ผอ.สตน.ทหาร (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร อาคาร ๕ ชั้น ๗
๑๑ ก.ย.๖๑ พ.อ. นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รอง ผอ.สตน.ทหาร เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับ "เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms: GC)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จว.ก.ท.

Administrator