ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

รอง ผอ.สตน.ทหาร และคณะ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๒ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.ด. เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๖๐
ผอ.สตน.ทหาร และคณะเดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ สนภ.๑ นทพ. และ สนภ.๕ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ฉ.ช. และ จว.น.ม. เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ย.๖๐
๓ พ.ย.๖๐ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันติธำรง อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย ๖๐ ปี

Administrator