ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๒๔ ก.พ.๖๓ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙ ชั้น ๙ (สบ.ทหาร)
ผอ.สตน.ทหาร พร้อมคณะ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบภายใน นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ล.ย. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค.๖๓
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการร่วมกิจกรรม “งานได้ผล คนเป็นสุข” ในการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่องการพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ม.ค.๖๓
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ ผอ.สตน.ทหาร เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สตน.ทหาร ครบรอบปีที่ ๓๐ เมื่อ ๖ ม.ค.๖๓

Administrator