ภาพกิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเวอเรนรีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จว.พบ.
๑๒ มี.ค.๖๑ การสัมมนา สตน.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย สปช.ทหาร อาคาร ๕ ชั้น๒ บก.ทท.
การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๑

Administrator