ผังการจัด : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร


สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร มีการจัดหน่วยประกอบด้วย

๑. กองวิชาการและระบบงาน
๒. กองตรวจสอบภายในที่ ๑
๓. กองตรวจสอบภายในที่ ๒
๔. กองตรวจสอบภายในที่ ๓
๕. กองตรวจสอบพิเศษ
๖.  แผนกธุรการ

Administrator