ติดต่อหน่วย : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

    หมายเลข  
สน.ผอ.สตน.ทหาร - ผอ.สตน.ทหาร 572-1430  
  - รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร) 572-1433  
  - รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ) 572-1434  
  - สน.ผอ.สตน.ทหาร 572-1432  
  - ทส.ผอ.สตน.ทหาร 572-1431  
  - แผนกการเงิน สตน.ทหาร 572-1435  
  - แผนกงบประมาณ สตน.ทหาร 572-1436  
  - นธน.สตน.ทหาร 572-1437  
       
แผนกธุรการ สตน.ทหาร - หน.ผธก.สตน.ทหาร 572-1438  
  - ธุรการ ผธก.สตน.ทหาร 572-1439  
  - โต๊ะเวร รปภ.ฯ / ประชาสัมพันธ์ 572-1440  
  - ห้องเวร รปภ.สตน.ทหาร 572-1441  
  - ห้องประชุมใหญ่ สตน.ทหาร 572-1442  
  - ห้องพลขับ 572-1443  
       
กองวิชาการและระบบงาน สตน.ทหาร - ผอ.กวร.สตน.ทหาร 572-1444  
  - รอง ผอ.กวร.สตน.ทหาร 572-1445  
  - ธุรการ กวร.สตน.ทหาร 572-1446  
       
กองตรวจสอบภายในที่ 1 สตน.ทหาร - ผอ.กตน.1 สตน.ทหาร 572-1453  
 

- รอง ผอ.กตน.1 สตน.ทหาร

572-1454  
  - ธุรการ กตน.1 สตน.ทหาร 572-1455  
       
กองตรวจสอบภายในที่ 2 สตน.ทหาร - ผอ.กตน.2 สตน.ทหาร 572-1456  
 

- รอง ผอ.กตน.2 สตน.ทหาร

572-1457  
  - ธุรการ กตน.2 สตน.ทหาร 572-1458  
       
กองตรวจสอบภายในที่ 3 สตน.ทหาร - ผอ.กตน.3 สตน.ทหาร 572-1447  
  - รอง ผอ.กตน.3 สตน.ทหาร 572-1448  
  - ธุรการ กตน.3 สตน.ทหาร 572-1449  
       
กองตรวจพิเศษ สตน.ทหาร - ผอ.กตพ.สตน.ทหาร 572-1450  
  - รอง ผอ.กตพ.สตน.ทหาร 572-1451  
  - ธุรการ กตพ.สตน.ทหาร 572-1452  

Administrator