กองตรวจสอบภายในที่ ๑ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.อ. สุวันชัย แจ้งกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๑

กองตรวจสอบภายในที่ ๑ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ มีผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Administrator