กองตรวจสอบภายในที่ ๒ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

น.อ.หญิง วิไลวรรณ  คุณะจันทร์ ร.น.
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๒

กองตรวจสอบภายในที่ ๒ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ มีผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Administrator