กองตรวจสอบภายในที่ ๓ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.อ.หญิง สุทินีย์  คชภักดี
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๓

กองตรวจสอบภายในที่ ๓ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ มีผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Administrator