แผนกธุรการ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.ท.หญิง นภาภรณ์ ส่งสุข
หัวหน้าแผนกธุรการ

แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การส่งกำลังและบริการ และการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

Administrator