แผนกธุรการ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.ท. สมชัย จันทร์ศร
หัวหน้าแผนกธุรการ

แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การส่งกำลังและบริการ และการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

Administrator