ฝ่ายงบประมาณ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร


ร.อ.หญิง บุษดี   แสงศรี ร.น.
นายทหารงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

Administrator