นายทหารงบประมาณ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร


น.ต.หญิง บุษดี   แสงศรี ร.น.
นายทหารงบประมาณ

นายทหารงบประมาณ มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

Administrator