ฝ่ายงบประมาณ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร


พ.อ.หญิง สกุณา บุญมาเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๒
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

Administrator