แผนกการเงิน : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.ท.หญิง ฐิติญาภรณ์ จิตตฤกษ์
หัวหน้าแผนกการเงิน

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

Administrator