แผนกการเงิน : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

ร.อ.หญิง สุกัญญา รุจิระกุล
หัวหน้านายทหารการเงิน

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

Administrator