กองตรวจพิเศษ : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พ.อ. สิทธิชัย จันทรโชติ
ผู้อำนวยการกองตรวจพิเศษ

กองตรวจพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพิเศษ และการตรวจสอบการดำเนินงานที่มีความสำคัญ หรือมีความเสี่ยงสูงตามแผนงาน งาน/โครงการของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบภายในอื่นๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของกองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้อำนวยการกองตรวจสอบพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Administrator