ประวัติหน่วย : สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

จัดตั้งเมื่อ : ๕ มกราคม ๒๕๓๓
ภารกิจ : ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและการบริหารทรัพยากร ตามความมุ่งหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย
หลักฐานการจัดตั้ง : คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓/๓๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๓
วันคล้ายวันสถาปนา : ๕ มกราคม
ที่ตั้ง : อาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา
         สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เดิมเป็นกองตรวจเงิน สังกัดสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาอนุมัติหลักการให้แก้ไขปรับปรุงการจัดและอัตราของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร จัดตั้งเป็น สำนักงานตรวจบัญชีทหาร และปรับโอนอัตรากำลังพลตำแหน่งนายทหารตรวจสอบ อัตราพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ในสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างการจัดกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหาร และกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่ง(เฉพาะ) ลับ ที่ ๓/๓๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๓ ให้จัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารขึ้น และได้ยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาหน่วย ต่อมาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ สำนักงานตรวจบัญชีทหารได้ทำการย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณชั้นที่ ๑ และ ๒ อาคาร ๖๑๐ สนามเสือป่า และวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ สำนักงานตรวจบัญชีทหาร ได้ย้ายเข้าที่ตั้งถาวรแห่งใหม่บริเวณชั้นที่ ๗ และ ๘ อาคาร ๕ กองบัญชาการทหารสูงสุด แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๔/๔๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร
ตั้งแต่ ๕ ม.ค. ๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

๑.พล.ต. สัมพันธ์ บุญญานันท์๕ ม.ค. ๓๓ - ๓๑ มี.ค. ๓๔
๒.พล.ต. นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์๑ เม.ย. ๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๓๔
๓.พล.ต. วิจิตร ชัยฤกษ์๑ ต.ค. ๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๓๗
๔.พล.ต. ณรงค์ เรืองพานิช๑ ต.ค. ๓๗ - ๓๐ ก.ย. ๔๑
๕.พล.ต. ชัยนันท์ อาจวงษ์๑ ต.ค. ๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๔๓
๖.พล.ต. ณรงค์ เชื่อฟัง๑ ต.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๕
๗.พล.ต. อัศวิน จันทรังษี๑ ต.ค. ๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๔๗
๘.พล.ต. อมรเทพ ศศิวรรณพงศ์๑ ต.ค. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๔๘
๙.พล.ต. อมรเทพ โรจนสโรช๑ ต.ค. ๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๐

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๐ - ปัจจุบัน

๑.พล.ต. ชัยยนต์ เทียมชัยภูมิ๑ ต.ค. ๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๕๒
๒.พล.ต. สรวุธ จันทถิระ๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๕
๓.พล.ต. สิบทิศ อักษรานุเคราะห์๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ มี.ค. ๕๖
๔.พล.ต. อภิรมย์ จินตเกษกรรม๑ เม.ย. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๘
๕.พล.ต. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย.๖๑
๖.พล.ต. นิพนธ์ พินสุวรรณ์๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒
๗.พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓
๘.พล.ต.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์๑ ต.ค. ๖๓ - ปัจจุบัน

การแบ่งมอบ ส่วนบังคับบัญชา ขึ้นตรงกับสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับบัญชาหน่วย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร อัตรา พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๐๗๐๐

Administrator