ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร

พล.ต. สัมพันธ์ บุญญานันต์
5 ม.ค. 33 - 31 มี.ค.34
พล.ต. นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์
1 เม.ย. 34 - 30 ก.ย.34
พล.ต. วิจิตร ชัยฤกษ์
1 ต.ค. 34 - 30 ก.ย.37
พล.ต. ณรงค์ เรืองพานิช
1 ต.ค. 37 - 30 ก.ย.41
พล.ต. ชัยนันท์ อาจวงษ์
1 ต.ค. 41 - 30 ก.ย.43
พล.ต. ณรงค์ เชื่อฟัง
1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย.45
พล.ต. อัศวิน จันทรังษี
1 ต.ค. 45 - 30 ก.ย.47
พล.ต. อมรเทพ ศศิวรรณพงศ์
1 ต.ค. 47 - 30 ก.ย.48
พล.ต. อมรเทพ โรจนสโรช
1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย.50

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

พล.ต. ชัยยนต์ เทียมชัยภูมิ
1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย.52
พล.ต. สรวุธ จันทถิระ
1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.54
พล.ต. สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.56
พล.ต. อภิรมย์ จินตเกษกรรม
1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.58
พล.ต. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.61
พล.ต. นิพนธ์ พินสุวรรณ์
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย.62
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63

Administrator