ประชุม นขต. สตน.ทหาร และส่วนราชการในส่วนบังคับบัญชา สตน.ทหาร (๑๑ ต.ค.๖๐)

Administrator