Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


Administrator